Trang web là sản phẩm của Nguyễn Thị Thùy Trang - Khoa Hóa - Trường ĐHSP Huế. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học. Trang web được xây dựng nhằm giúp cho giáo viên phổ thông môn Hóa học, sinh viên sư phạm Hóa học, học sinh phổ thông và những người đam mê Hóa học có những nguồn tư liệu, phát triển năng lực nghề nghiệp, khơi nguồn đam mê, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, lòng nhiệt huyết với Hóa học.
                                                 

                                                             TÀI LIỆU THAM KHẢO
                                                 
                                                 Bạn đọc CLICK vào mỗi tài liệu để xem                                          Sổ tay dành cho các nhà giáo dục hướng đến "4CS


                                                      The Future of Jobs Report 2018                                                           Các nguyên tắc dạy học                                 20 Kỹ Thuật Nâng Cao Hiệu Quả Đặt Câu Hỏi Của Giáo Viên
No comments :